ADVOKATRÅDET I TRELLEBORG

ADVOKATAKTIEBOLAGET
ADVOKATRÅDET

Anlita vår advokatbyrå för att få kvalificerade råd angående:BROTTMÅL

Den som är misstänkt eller åtalad har oftast rätt till en offentlig försvarare. Ofta kopplas försvararen in redan under förundersökningen och kan då biträda klienten i samband med polisförhör eller liknande. Det dominerande arbetet sker dock under själva rättegången då ansvars- och påföljdsfrågor skall behandlas.


SÄRSKILD FÖRETRÄDARE
FÖR BARN

Om barn utsätts för brott av någon eller båda sina föräldrar kan särskild företrädare för barn förordnas att hjälpa barnet och tillvarata dess intresse. Inom Advokatrådet finns advokat med specialkunskaper om och erfarenheter av barn i utsatta lägen.

Juridisk ordlista

LVU / LVM / LPT / LRV

Som part i dessa ärendetyper har du rätt till offentligt biträde som hjälper dig att tillvarata dina intressen. Kontakta Advokatrådet snarast du får behov. 

RÄTTSHJÄLP OCH RÄTTSSKYDD

Du får information om rättshjälp och rättsskydd och hjälp med ansökan. 

KONSUMENTTVISTNÄMNDEN

Konsumenttvistnämnden är en nämnd för alternativ tvistlösning som avses i 4 § första stycket lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Nämnden är inrättad för att pröva arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

välkommen att Kontakta oss